Ein gwasanaethau

integro About Us

Mae’r  poblogrwydd y dyddiau yma ymysg unigolion i weithio’n hunangyflogedig trwy eu cwmnioedd  cyfyngedig eu hunain, ar gynnydd, ac mae llawer yn dewis hepgor y manteision honedig o dderbyn gwyliau a budd-dâl sâlwch, ac yn y blaen, sy’n dod yn sgîl bod mewn cyflogaeth, am y rhyddid, annibyniaeth a’r pleser gall ddod wrth weithio trwy gwmnioedd cyfyngedig eu hunain.

Efallai fod y cyfrifoldeb a ddaw trwy bod yn gyfrifol am gwmni cyfyngedig i weld yn gam mawr i ddechrau, ond does dim achos i  boeni. Rydym ni wrth law yn Integro Accounting Ltd i rhoi cymorth i’n cleientiaid ar bob cam o’r ffordd, fel y gall eu pryderon ddiflannu i’r gorffennol, ac fe ellir cymryd y cam pwysig nesaf yn hyderus.

Mae Integro Accounting Ltd yn darparu’r isod ar gyfer eu cleientiaid:

 • cyfarfod cyntaf am ddim – i benderfynu os mai sefydlu cwmni cyfyngedig yw’r ffordd orau ymlaen;
 • hawl ddiderfyn i gysylltu â chyfrifydd personol a fydd yn dod i adnabod yr unigolyn a’i gwmni;
 • cyfarfodydd wyneb yn wyneb – i’r troeon hynny pan dim ond cyfarfod wyneb yn wyneb wnaiff y tro;
 • profiad arbenigol – mae gan bob un o’n cyfrifwyr o leiaf bum mlynedd o brofiad yn gweithio ym marchnad cyfrifyddiaeth i gontractwyr;
 • safon wobrwyol – mae rheolwr ein practis, Maria Williams, yn enillydd  “Cyfrifydd Newydd y Flwyddyn”  2011, gan y corff dyfarnu cyfrifyddiaeth The British Accountancy Awards.

Mae’r holl  wasanaethau uchod yn cael eu mwyhau gyda’n gwarant gwasanaethau, lle bydd pob e-bost a chysylltiad ffôn a ddaw i’n sylw cyn hanner awr wedi pedwar ar ddiwrnod gwaith yn cael  eu hateb yr un diwrnod – neu, byddwn yn ad-dalu eich taliad  am y mis hwnnw.
Os oes gennych unrhyw gwestiwn o gwbl, neu, os hoffech drafod y manylion yn y rhestr isod, byddwn yn falch o glywed oddiwrthych.
Mae ein swyddfeydd yn cwmpasu y de-orllewin (gan gynnwys Cymru), Llundain, a’r de-ddwyrain, felly cysylltwch â ni ar 01242 504510, neu, danfonwch nodyn:
Rheolwr Practis, Maria Williams maria@integroaccounting.com

Mae Integro Accounting Ltd yn cynnig yr holl wasanaethau uchod ac islaw am bris sefydlog o £100 y mis – TAW yn ychwanegol – i gwmnioedd cyfyngedig sydd ag iddynt un cyfarwyddwr.
Mae’r gwasanaeth yn cynnwys y dulliau isod er cynorthwyo rheoli eich cwmni cyfyngedig yn llwyddiannus:

 • paratoi cyfrifon blynyddol a’u cyflwyno ar ôl deuddeg mis;
 • paratoi a chyflwyno ffurflenni treth blynyddol y cwmni;
 • cwblhau a chyflwyno ffurflenni TAW;
 • cwblhau ffurflenni cyflogres RTI;
 • cyngor ar gwblhau ffurflen flynyddol y cwmni;
 • cyngor ar  drethiant personol  a chynllunio treth;
 • cysylltu â Chyllid a Thollau EM a Tŷ’r Cwmnïau;
 • cyngor ynglŷn â chydymffurfio gydag IR35 a chynnig datrysiadau;
 • datrysiadau llyfrifeg am ddim;
 • dulliau gweithredu wedi eu llofnodi yn ddi-bapur mewn ffordd sydd yn ddiogel a chyfreithiol.

Gan nad yw pob un o’n cyfrifyddion yn medru’r Gymraeg, Saesneg yw cyfrwng cyfathrebu Integro Accounting Ltd. Serch hynny, os ydych yn dewis derbyn eich ffurflenni  Cyllid a Thollau EM yng Nghymraeg, gallwn yn sicr ddelio â hynnu yn ddi-drafferth.

Why Integro Accounting?

Integro Accounting is the UK’s only specialist provider of fixed fee, limited company accountancy services for contractors, consultants and freelancers that was established to an award winning standard – our Practice Manager, Maria Hickmott FCCA, won The British Accountancy Awards’ ‘Accountant of the Year’ in 2011.

We were set up with the vision of providing a service that is the ultimate for the dynamic, busy professional of today in a language you understand.

Integro Accounting have designed a bespoke service for the contractor who is always on the go; never forgetting that one size will never fit all.

The relationship you have with your accountant is the most important factor in our service which is why we will always offer unlimited contact with your own personal accountant; whether that contact is via the phone, email or face to face.

We have our 3 offices located in London, the South-West and on the Bedfordshire and Buckinghamshire border. There are also meeting locations in many of the major cities and towns across the Home counties, South-West and South Wales, all conveniently placed so that you never have to travel far to meet your accountant.

If you have any questions about contracting or would like to find out more about how Integro Accounting can help you and business please call Christian on 01525 303984, email christian@integroaccounting.com or request a callback.